Lunes, Abril 30, 2012

batas OBRERO

Ayon sa kalipunan ng batas hinggil sa paggawa sa Pilipinas, ang mga sumusunod ang mga karapatatan ng manggagawa:
Karapatan sa seguridad sa trabaho (Labor Code Art279)
Sa konteksto ng regular na employment, hindi maaring tanggalin ng employer ang isang manggagawa liban lang sa tinatawag na “just cause or authorized causes”.
Oras na gugugulin sa pagtatrabaho
Ang normal na oras nang pagtatrabaho ng sinumang manggagawa ay hindi nararapat na lumampas sa walo(8) oras sa loob ng isang araw kasama na rito ang maiksing oras ng pahinga at pagkain. Ang mahigit sa isang oras na diretsong pagpapahinga at pagkain ay maaaring hindi maibilang sa oras na ipinagtrabaho. (Art. 82& 84)
Karapatan sa pahinga at libangan (UDHR Art24, IESCR Art7d, Phil
Consti Art11 Sec9 Art13)
Ang bawat isa ay may karapatan sa pahinga at libangan, sampu ng maktwirang limitasyon sa bilang ng oras paggawa ang pana-panahong holidays ng may kabayaran . (Sa labor code, 1 araw o hindi kukulangin sa 24 oras matapos ang 6 na araw na tuloy-tuloy na pagtatrabaho sa loob ng isang linggo. Ang pagiging ina at bata ay nararapat bigyan ng ispesyal na pangangalaga at suporta. Ang lahat ng bata, isinilang man ito sa loob o labas ng kasal ay dapat magtamasa ng pantay na panlipunang proteksyon. May pahinga, libangan at resonableng hangganan sa oras paggawa at pana-panahong holiday na may kabayaran, ganuon din ang kabayaran para sa di pagpasok kung public holiday.
Hinggil sa pagpapasahod
1. Ang pagbibigay ng sahod ay nararapat na ibigay ng nakahandang salapi (cash) at malapit sa lugar na pinagtatrabahuhan (Art.102& 104)
2. Maaaring makuha ang sahod mula sa banko kapag may pakikiusap na isinulat ng mas nakararaming empleyado (Sec. 7 R.A. 6727)
3. Direktang ibinibigay ang sahod sa manggagawa(Art. 105)
4. Ang pasahod ay ibinibigay na may puwang na hindi lalampas sa labing-anim (16) araw (Art. 103)
5. Anumang ibinabawas sa sahod ay nararapat na may pahintulot ng batas (Art. 113)
6. Ang "Labor-only-contracting" ay ipinagbabawal kung saan ang taong nagbibigay ng mga manggagawa sa taong nagpapasuweldo ay isa lamang agent o kinatawan ng may-ari o ng nagpapatrabaho (Art. 106)
7. Kungsakaling nalugi ang negosyo ng kumpanya, ang kanyang mga manggagawa ay ang siyang unang mababayaran ng kanilang sahod at iba pang benepisyo bago mabayaran ang gobyerno at iba pang pinagkakautangan (Art. 110)
Hinggil sa mga kabataang nagtatrabaho
Ang mga batang may edad labinlimang (15) taong gulang lamang ang maaaring magtrabaho. (Sec. 12 R.A. 7610). Ang mga batang nagtatrabaho nang wala paang labinlimang (15) taon ay mapapasailalim sa responsibilidad ng kanyang mga magulang o tagapangalaga, sa kundisyong ang kanyang pagtatrabaho ay hindi makasasagabal sa kanyang pag-aaral sa proseso ng kanyang paglaki.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento