Huwebes, Pebrero 21, 2013

Alternatibong Pananaw sa Buhay; Mutuality not Charity


I
Ang mga ibat’ ibang pagkilos ng mga organisadong  grupo na walang liderato ay siyang patunay na kayang palaganapin ang pagiging volunteer. Ito’y nakabatay sa iyong lokasyon at sa iyong kakayahan. Isang halimbawa ang pagbibigay ng mga simpleng impormasyon, pagkukusang loob na pagtulong sa kapwa na walang inaasahang kapalit, at simpleng pag dadamayan sa bawat komunidad. Ang pagbibigay ng maliit o malaking partisipasyon  na alam nating tama at makakabuti para sa lahat ay tiyak at direktang aksyon laban sa isyung panglipunan.

Kung magiging dalisay na isasabuhay natin sa pamamagitan ng pang araw araw nating ginagawa ang salitang mutualism o myutwalismo ay epektibong madaling maunawaan ng bawat myembro ng ating pamilya, kaibigan, kabarkada, kalaro, katrabaho, kaopisina, at sa mga bagong makakasalamuha pa.

Ang isa sa pangunahing  layunin ng babasahing  ito ay makadagdag at magbigay linaw  sa salitang boluntaryo o volunteer. Pagdadamayan o mutual aid. Sa pamamagitan mo o ng bawat isa sa atin na nananiniwala sa mga oraganisadong mga grupo na walang liderato tunay nga na hindi kinakailangan maging mayaman, kilala sa lipunan para makatulong sa kapwa at makapagpabago ng lipunan. Nais din po naming isa kayo na maging bahagi sa ganitong gawain bilang isang boluntaryong indibidwal.    

II 
Sa panahon pangkasalukuyan gising at mulat ang tao sa uri ng pamumuhay na pinamamayanihan ng pamumulitika at panlalamang na nagdudulot ng kahirapan  at karahasan sa mamamayan, at ang bagay na ito ay mariing nating dapat labanan sa mapayapang uri at walang tinatapakang kapwa biktima ng makapangyarihang lipunan.

Napakasarap isipin na lahat ay may kakayahang mamuhay ng isang uri ng alternatibong pananaw sa buhay at pamumuhay na naaayon sa malaya at maayos na pakikitungo sa bawat uring may buhay. Maaari at kaiga-igaya na ang isang tao o grupo ng tao ay lumalakad sa mundong ibabaw na hindi mapang-api, mapagdomina, mapamilit, mapangmaliit, mapanira at makasarili.

Ang pakikipagkapwa-tulungan (mutual-aid), at bolunterismo (volunteerism) ay napakahalagang paniniwala sa pamumuhay upang mapaunlad ang sarili, kinabibilangang pamayanan at kapwa. Kasabay nito ang paniniwala sa kalayaan at responsibilidad, pagkakapantay-pantay at otonomiya na sumasaklaw sa kaisipan na ang tao ay may kakayahang i-organisa ang kanyang sarili ng hindi dumidepende sa awtoridad o gobyerno.

Sa pasimula pa lamang ang gobyerno o pamahalaan hangang sa kasalukuyan ay masasabi natin na mapang-api at mapagpahirap sa mga marhinalisado tulad nating mga magsasaka, mangagagawa, mangingisda, katutubo, tindero at tindera, at mga taong walang sariling lote o lupa at bahay. Katulad ng mga nagdaang pulitiko sa gobyerno mas kinikilingan nila ang paggawa at pagpapatupad ng batas sa pansariling interes. Ano ba ang uri ng gobyerno meron tayo noon at ngayon? Posible pa bang maniwala tayo sa gobyerno at pamahalaan? Ano ang nadarama mo sa kasalukuyang panahon patungkol sa pamumuno o gobyerno?

Biyernes, Pebrero 1, 2013


THE CALL OF FREEDOM (LUKE 4:18)

Life on the outside means you have to pursue your souls craving for freedom. Freedom is very important on the lives of the disciples and followers of Christ. As what Apostle Paul says, “It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by yoke of slavery” (Galatians 5:1). This is an echo of what Christ had said why he came that we may have life and have it to the full (John 10:10).
Martin Luther King Jr. saw an outside life of his fellow African-American brothers-judging the color of the skin and as the cliché we have heard over and over again “judging the outside appearance”. But he dreamed and helped his brothers and sisters to pursue and seek their own destinies, to experience the craving and longing of their soul and that is freedom - and to accept nothing less. Until this vision of life lived on the outside sent him to his, early, grave.
Jesus’ journey to free the prisoners leads him to confront people of different status. Ranging from Pharisees to notorious sinners of His time. This also leads to His early, but necessary, death, SO THAT YOU AND I COULD ENJOY THE FREEDOM. A FREEDOM THAT RISE ABOVE FROM THE INSIDE GOING OUT. A FREEDOM THAT ONLY LIFE ON THE OUTSIDE CAN PROVIDE.
LET US THEN PREACH GOOD NEWS TO THE POOR AND PROCLAIM FREEDOM FOR THE PRISONERS. AMEN

Thanks to Bryan C. Loritts' book 'God on Paper' by Water Brooks Publishing